Lavanya Srinivas

Lavanya Srinivas loves children, stories and storytelling. She translates many of Tulika's books into Telugu.

per page